Karta uprawniająca do prowadzenia mobilnej działalności gospodarczej

Zgodnie z § 55 ust. 2 Ustawy o działalności gospodarczej (GewO) prowadzenie mobilnej działalności gospodarczej wymaga zezwolenia (karty uprawniającej do prowadzenia mobilnej działalności gospodarczej).

Rozgraniczenie

Niektóre rodzaje mobilnej działalności gospodarczej są wyłączone z obowiązku posiadania karty uprawniającej do prowadzenia mobilnej działalności gospodarczej. Wyłączenia te regulują §§ 55a i 55b GewO. W § 56 GewO wyszczególnione są te rodzaje działalności, które w ramach mobilnej działalności gospodarczej nie mogą być wykonywane lub mogą być wykonywane tylko pod określonymi warunkami.

Zgodnie z § 55 ust. 2 GewO w przypadku działalności objętych obowiązkiem posiadania karty uprawniającej do prowadzenia mobilnej działalności gospodarczej konieczne jest posiadanie takiej karty. Karta może zostać również wydana osobom prawnym.

Mobilną działalność gospodarczą prowadzi osoba, która w celach zarobkowych bez wcześniejszego zamówienia poza swoim miejscem prowadzenia działalności gosp. (§ 4 ust. 3 GewO) lub takiego miejsca nie posiadając: wystawia towary na sprzedaż lub poszukuje zamówień (dystrybuuje) bądź skupuje, oferuje usługi lub poszukuje zamówień na usługi bądź wykonuje wędrowną działalność rozrywkową bądź podobną działalność.

Właściciel karty uprawniającej do prowadzenia mobilnej działalności gospodarczej jest zobowiązany posiadać ją przy sobie w trakcie wykonywania działalności. Jeśli przedsiębiorca prowadzący mobilną działalność gospodarczą nie wykonuje jej osobiście, jest on zobowiązany wydać zatrudnionym w jego zakładzie osobom duplikat lub poświadczoną kopię karty, jeśli osoby te mają mieć bezpośredni kontakt z klientami.

Odnośnie lokali gastronomicznych w ramach mobilnej działalności gospodarczej zastosowaniu podlegają zgodnie z § 2 ust. 7 str. 2 Brandenburskiej ustawy o prowadzeniu lokali gastronomicznych przepisy pozycji nr III GewO. Tym samym wymagana jest karta uprawniająca do prowadzenia mobilnej działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty

 • Dowód osobisty lub paszport
 • Aktualne świadectwo niekaralności (nie starsze niż 3 miesiące)
 • Informacja z Centralnego Rejestru Działalności Gospodarczej (nie starsza niż 3 miesiące)
 • Zaświadczenie o zameldowaniu (jeśli nie jest się zameldowanym w Niemczech)
 • Zaświadczenie urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach
 • Informacja z rejestru dłużników prowadzonego przez sąd rejonowy właściwy dla stałego miejsca zamieszkania.

Warunki

 • Wiarygodność
  W przypadku osób prawnych (spółek z o.o., S.A., Ltd.) wiarygodność jest sprawdzana w odniesieniu do ich przedstawicieli ustawowych.

Podstawy prawne

 • § 55 ust. 2 GewO
 • Rozporządzenie w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla kupców/artystów wędrownych

Opłaty

 • Wydanie na czas nieokreślony karty uprawniającej do prowadzenia mobilnej działalności gospodarczej: od 40,00 do 500,00 EUR
 • Wydanie na czas określony karty uprawniającej do prowadzenia mobilnej działalności gospodarczej za każdy rozpoczęty rok: od 20,00 do 150,00 EUR
 • Przedłużenie ważności: od 10,00 do 75,00 EUR
 • Modyfikacja dopuszczonej mobilnej działalności gosp.: od 30,50 do 103,00 EUR
 • Wydanie duplikatu karty uprawniającej do prowadzenia mobilnej działalności gospodarczej: 15,50 EUR

Terminy

Rozpatrzenie wniosków trwa ok. 14 dni.