Prawo o prowadzeniu lokali gastronomicznych

Osoba, która w ramach mobilnej działalności gospodarczej zamierza prowadzić działalność gastronomiczną, ma na podstawie § 14 ust. 1 Ustawy o działalności gospodarczej obowiązek na minimum cztery tygodnie przed rozpoczęciem funkcjonowania lokalu gastronomicznego (liczy się data wpływu pisma do urzędu) dokonać we właściwym dla danego miejsca urzędzie pisemnej rejestracji działalności lub zmiany adresu lub zmiany przedmiotu działalności. W zgłoszeniu należy podać

 • rodzaj lokalu
 • czy w lokalu mają być sprzedawane napoje alkoholowe.

Jako istotne rodzaje lokali gastronomicznych wchodzą w rachubę:

 • lokal małej gastronomii / bar szybkiej obsługi
 • bar z napojami
 • jadłodajnia
 • bar z jadłodajnią
 • lokal gastronomiczno-taneczny
 • lokal taneczny
 • lokal na otwartym powietrzu (ogródek piwny)
 • kawiarnia
 • bar
 • dyskoteka
 • restauracja przy autostradzie
 • pijalnia
 • lokal gastronomiczny w domu towarowym

Jeśli w przypadku osób prawnych lub stowarzyszeń bez zdolności prawnej zostanie po poświadczeniu zgłoszenia na podstawie przepisów prawnych, statutu lub umowy spółki powołana do reprezentacji inna osoba, to o fakcie tym należy niezwłocznie powiadomić urząd. Jeśli w lokalu mają być sprzedawane napoje alkoholowe, to wraz z rejestracją działalności należy złożyć następujące dokumenty:

Wymagane dokumenty

 • Zaświadczenie o złożeniu wniosku o świadectwo niekaralności na podstawie § 30 ust. 5 Ustawy o federalnym centralnym rejestrze karnym
 • Zaświadczenie o złożeniu wniosku o informację z Centralnego Rejestru Działalności Gospodarczej na podstawie § 150 ust. 5 GewO
 • Zaświadczenie urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach

Rejestracja okazjonalnej czasowej działalności gastronomicznej na podstawie § 2 ust. 2 brandenburskiej ustawy o prowadzeniu lokali gastronomicznych (BbgGastG)

Osoba zamierzająca prowadzić okazjonalną i czasową działalność gastronomiczną ma na podstawie § 2 ust. 2 BbgGastG obowiązek rejestracji działalności.

Wymagane dokumenty

Rejestracja czasowej działalności gastronomicznej na podstawie § 2 ust. 2 BbgGastG

Ogólne wskazówki

Rejestracja działalności gastronomicznej na podstawie § 2 ust. 2 BbgGastG zastępuje w Brandenburgii przeprowadzane dotychczas postępowanie na podstawie § 12 GastG (Bund).

Podstawy prawne       § 2 ust. 2 BbgGastG

Opłaty                       28,00 EUR

Terminy                Rejestracji należy dokonać na minimum dwa tygodnie przed rozpoczęciem funkcjonowania lokalu gastronomicznego (liczy się data wpływu pisma do urzędu).