Broker pożyczkowy w obrocie nieruchomościami

Osoba zamierzająca w celach zarobkowych pośredniczyć w zawieraniu konsumenckich umów pożyczkowych zawieranych w celu finansowania nieruchomości w rozumieniu § 491 ust. 3 niemieckiego kodeksu cywilnego lub pośredniczyć w oferowaniu odpowiednich, odpłatnych pomocy finansowych w rozumieniu § 506 niemieckiego kodeksu cywilnego bądź świadczyć doradztwo osobom trzecim w zakresie tego rodzaju umów (broker pożyczkowy w obrocie nieruchomościami), jest zobowiązana posiadać zezwolenie właściwego urzędu.

Wymagane dokumenty

 • Świadectwo niekaralności do przedłożenia w urzędzie (§ 30 ust. 5 BZRG)
 • Wyciąg z Centralnego Rejestru Działalności Gospodarczej (§ 150 ust. 5 GewO)
 • Zaświadczenie urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach
 • Zaświadczenie gminnego urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach na rzecz gminy
 • Wyciąg z prowadzonej przez sąd egzekucyjny listy dłużników (§ 882b kpc)
 • Informacja z sądu upadłościowego o tym, czy wszczęto postępowanie upadłościowe
 • Zaświadczenie o zawarciu ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu
 • Dokument zaświadczający posiadanie wymaganej wiedzy fachowej
 • W przypadku osób prawnych: wyciąg z rejestru handlowego

Wymogi osobowe w zakresie uzyskania zezwolenia:

 • wiarygodność (§ 34i ust. 2 nr 1 Ustawy o działalności gospodarczej GewO),
 • brak zadłużenia (§ 34i ust. 2 nr 2 GewO),
 • zaświadczenie o zawarciu ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu lub równoważnej gwarancji (§ 34i ust. 2 nr 3 GewO),
 • wiedza fachowa § 34i ust. 2 nr 4 GewO), wymóg konieczny do spełnienia przez wnioskodawcę wzgl. jego przedstawicieli ustawowych.
  Ponadto główne miejsce wykonywania działalności gosp. bądź siedziba wnioskodawcy musi znajdować się w Niemczech a działalność pośrednictwa musi być wykonywana w Niemczech (§ 34i ust. 2 nr 5 GewO).