Działalność ochroniarska – Wniosek o zezwolenie

Osoba zamierzająca w celach zarobkowych chronić życie lub własność obcych osób (działalność ochroniarska) wymaga zezwolenia właściwego urzędu. Pod pojęciem ochrony w rozumieniu Ustawy o działalności gospodarczej (GewO) rozumiana jest działalność ukierunkowana na ochronę życia lub własności obcych osób przed atakami osób trzecich. Ochrona wymaga aktywnej działalności ochronnej (np. w formie nadzoru lub kontroli). Zwykłe urządzenia ochronne natury technicznej nie stanowią działalności ochronnej.

Zezwolenie na ochronę może zostać udzielone osobie fizycznej lub prawnej. W przypadku spółek osobowych (np. spółki jawnej, spółki komandytowej) każdy wspólnik będący jednocześnie członkiem zarządu jest przedsięborcą i wymaga własnego zezwolenia. W przypadku osób prawnych zezwolenie jest udzielane spółce z o.o. lub spółce akcyjnej.

Wymagane dokumenty

 • Zaświadczenie urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach
 • Wyciąg z prowadzonej przez centralany sąd egzekucyjny listy dłużników (§ 882b kpc)
 • Zaświadczenie o posiadanej wiedzy fachowej
 • Zaświadczenie o dostatecznej ochronie ubezpieczeniowej
 • Ewentualnie wyciąg z rejestru handlowego

 Warunki

 • Wiarygodność (§ 34a ust. 1 zd. 3 nr 1 Ustawy o działalności gospodarczej GewO),
 • Brak zadłużenia (§ 34f ust. 2 nr 2 GewO)
 • Wiedza fachowa (§ 34a ust. 1 zd. 3 nr 3 GewO)
 • Zaświadczenie o zawarciu ubezpieczenia OC (§ 34a ust. 1 zd. 3 nr 4 GewO).

 

Ogólne wskazówki

W stosunku do wymienionych poniżej rodzajów działalności ochroniarskiej konieczne jest zdanie w Izbie Przemysłowo-Handlowej egzaminu sprawdzającego wiedzę fachową:

 • obchody kontrolne w przestrzeni publicznej lub prywatnej, udostępnionej przez właściciela do użytku publicznego,
 • ochrona przed złodziejami sklepowymi,
 • ochrona w obszarze wejść do dyskotek,
 • ochrona na stanowisku kierowniczym ośrodków recepcyjnych zgodnie z § 44 Ustawy o azylu w wersji opublikowanej 2 września 2008 r. (Fed. DzU. I str. 1798), ostatnio zmienionej artykułem 6 ustawy z 31 lipca 2016 r. (Fed. DzU. I str. 1939), obiektów zbiorowego zakwaterowania zgodnie z § 53 Ustawy o azylu lub innych nieruchomości i placówek służących także czasowemu urzędowemu zakwaterowaniu osób ubiegających się o azyl bądź uchodźców,
 • ochrona na stanowisku kierowniczym imprez masowych z chronionym dostępem.

Zadania ochroniarskie mogą być powierzane tylko tym pracownikom (personelowi ochrony), którzy zostali zweryfikowani przez urząd pod kątem profesjonalnego przygotowania.

Podstawy prawne      § 34a ust. 1 GewO

Rozporządzenie o usługach ochrony (BewachV)

Opłaty                      128,00 EUR - 1.279,00 EUR