Zdrowie

Das Naëmi-Wilke-Stift in Guben. | Naëmi-Wilke-Stift, WBN-OSN

Na stan zdrowia społeczeństwa istotne znaczenie mają warunki życia oraz własne nawyki zdrowotne. W tym celu rząd federalny inicjuje od kilku lat obszerną sprawozdawczość zdrowotną, którą na jego zlecenie realizuje i publikuje Instytut im. Roberta Kocha.

Zmiany demograficzne oraz niebezpieczeństwo deficytu wykwalifikowanych pracowników są ogólnospołecznym wyzwaniem. Wskutek regionalnych uwarunkowań, zwłaszcza w obszarach wiejskich i regionach z coraz większą liczbą starzejącego się społeczeństwa, dochodzi od kilku lat do zaostrzenia się określonych problemów takich jak np. dostępność placówek opieki zdrowotnej, deficyt lekarzy specjalistów itp. Należy temu przeciwdziałać poprzez ściśle ukierunkowane koncepcje i sieci współpracy. Biuro ds. obsługi wizyt pacjentów Brandenburskiego Zrzeszenia Lekarzy Kas Chorych (KVBB) (116117) wspiera osoby objęte ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym w umówieniu wizyty u lekarza specjalisty, w poszukiwaniach lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/ pediatry a także w umówieniu pierwszej wizyty u psychoterapeuty w ramach konsultacji psychoteraupeutycznych.

Miasto Guben jest częścią „FAW Sieć Doskonalenia Zawodowego Odra-Sprewa-Nysa”. Partnerzy medyczni ściśle ze sobą współpracują i gwarantują niezakłóconą realizację etapów doskonalenia zawodowego zarówno w obszarze ambulatoryjnym jak i stacjonarnym. Zaliczają się do nich szpitale w Eisenhüttenstadt i Guben wraz ze swoimi Ośrodkami Opieki Medycznej a także innymi ośrodkami doskonalenia zawodowego lekarzy prowadzących własną praktykę lekarską oraz lekarzy specjalistów.

Twoje doskonalenie zawodowe w kierunku lekarza specjalisty

W przeciwieństwie do dużych klinik Sieć Doskonalenia Zawodowego oferuje wiele zalet i możliwości ukierunkowanego na praktykę i kompletnego ukończenia doskonalenia zawodowego w kierunku lekarza specjalisty .

Dane statystyczne i analizy z zakresu opieki medycznej w Guben są raz do roku przedstawiane w formie streszonej, analizowane i prezentowane na posiedzeniu Komisji ds. Społecznych, Edukacji, Młodzieży i Kultury przez Departament IV Urzędu Miasta.

Opieka medyczna Dzienna Klinika Psychiatryczna

Dzienna Klinika Geriatryczna