Dokument podróży dla dzieci

Wnioskodawca musi posiadać niemieckie obywatelstwo. Wniosek musi byc złożony przez rodziców lub oosby sprawujące władzę rodziecielską (opiekunów). W przypadku stawiennictwa tylko jednego z rodziców należy przedłożyć zgodę drugiej osoby sprawującej włądzę rodzicielską oraz jej dowód osobisty lub paszport. Dziecko musi być obecne w trakcie składania wniosku. Okres ważności dokumentu podróży dla dzieci wynosi 1 rok. Dokumenty te można przedłużać lub aktualizować do ukończenia przez dziecko 12 roku życia. W tym celu konieczne jest aktulane zdjęcie biometryczne. Podczas składania wniosku dokument musi być jeszcze ważny.

Wymagane dokumenty

  • Aktualne zdjęcie biometryczne
  • Odpis aktu urodzenia
  • Zgoda drugiej osoby sprawującej władzę rodzicielską

Opłaty

  • 13,00 EURO
  • Opłata za przedłużenie ważności/aktualizację wynosi 6,00 EURO