Agent nieruchomości

Osoba zamierzająca w celach zarobkowych pośredniczyć w zawieraniu umów dotyczących nieruchomości gruntowych, praw tożsamych z prawem nieruchomości gruntowej, lokali pod działalność gospodarczą lub lokali mieszkalnych bądź chce udokumentować okazję do zawarcia tego rodzaju umów, jest zobowiązana posiadać zezwolenie właściwego urzędu.

  • Świadectwo niekaralności do przedłożenia w urzędzie (§ 30 ust. 5 BZRG)
  • Wyciąg z Centralnego Rejestru Działalności Gospodarczej (§ 150 ust. 5 GewO)
  • Zaświadczenie urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach
  • Zaświadczenie gminnego urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach na rzecz gminy
  • Wyciąg z prowadzonej przez sąd egzekucyjny listy dłużników (§ 882b kpc)
  • Informacja z sądu upadłościowego o tym, czy wszczęto postępowanie upadłościowe
  • W przypadku osób prawnych: wyciąg z rejestru handlowego

Wymogi osobowe w zakresie uzyskania zezwolenia:

  • wiarygodność (§ 34c ust. 2 nr 1 ustawy o działalności gospodarczej GewO),
  • wymóg braku zadłużenia (§ 34c ust. 2 nr 2 GewO) musi być spełniony przez wioskodawcę wzgl. jego przedstawicieli ustawowych.

Rozporządzenie o maklerach i deweloperach (MaBV)