Zarządca nieruchomości mieszkaniowych

Osoba zamierzająca w celach zarobkowych zarządzać wspólną własnością właścicieli lokali mieszkaniowych w rozumieniu § 1 ust. 2, 3, 5 i 6 Ustawy o własności lokali mieszkaniowych lub zarządzać dla osób trzecich umowami najmu lokali mieszkaniowych w rozumieniu § 549 niem. kodeksu cywilnego (zarządca nieruchomości mieszkaniowych), wymaga zezwolenia właściwego urzędu.

Wymagane dokumenty

  • Świadectwo niekaralności do przedłożenia w urzędzie (§ 30 ust. 5 BZRG)
  • Wyciąg z Centralnego Rejestru Działalności Gospodarczej (§ 150 ust. 5 GewO)
  • Zaświadczenie urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach
  • Zaświadczenie gminnego urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach na rzecz gminy
  • Wyciąg z prowadzonej przez sąd egzekucyjny listy dłużników (§ 882b kpc)
  • Informacja z sądu upadłościowego o tym, czy wszczęto postępowanie upadłościowe - w przypadku osób prawnych: wyciąg z rejestru handlowego

Wymogi osobowe w zakresie uzyskania zezwolenia:

  • wiarygodność (§ 34c ust. 2 nr 1 Ustawy o działalności gospodarczej GewO),
  • brak zadłużenia (§ 34c ust. 2 nr 2 GewO) musi być spełniony przez wioskodawcę wzgl. jego przedstawicieli ustawowych. Ponadto należy przedłożyć zaświadczenie o zawarciu ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu w rozumieniu § 34c ust. 2 nr 4.

Przedsiębiorcy zarządzający nieruchomościami mieszkaniowymi przed 1 sierpnia 2018 r. a zamierzający nadal wykonywać tę działalność po 1 sierpnia 2018 r. są zobowiązani złożyć do 1 marca 2019 r. wniosek o zezwolenie na podstawie § 34c ust. 1 zd. 1 nr 4 (por. § 161 GewO)

Podstawy prawne

§ 34c ust. 1 nr 4 GewO
Rozporządzenie o maklerach i deweloperach (MaBV)